partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb
Dla miłośników przyrody i ekologii Ekomuzeum oferuje kilka kilometrów spaceru pieszego lub wycieczki rowerem, podczas których można zapoznać się z fauną i florą Trójgarbu.
Dla miłośników turystyki aktywnej, Ekomuzeum oferuje wiele kilometrów ścieżek pieszych, rowerowych i konnych.
Dla miłośników zabytków i historii regionu Ekomuzeum prezentuje najciekawsze zabytki tej części ziemi wałbrzyskiej.

Fundacja Trójgarb poszukuje lektora j. angielskiego w ramach projektu pn.: Język angielski i niemiecki podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów

Szanowni Państwo,

w ramach realizowanego projektu pn.: „Język angielski i niemiecki podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów”,  Fundacja Trójgarb poszukuje kandydata zainteresowanego pracą na stanowisku: lektor języka angielskiego.

Opis kursu:

Kurs j. angielskiego realizowany będzie na poziomie podstawowym dla osób dorosłych w okresie: XI 2013 – VI 2014. Zastosowana zostanie metoda komunikatywna zakładająca doskonalenie 4 sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Mieroszów 1 raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne dziennie w 12-osobowej grupie. W ramach kursu zaplanowano łącznie 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o podręczniki i pomoce dydaktyczne. Na zakończenie kursu przewidziany jest egzamin wewnętrzny.

Zakres obowiązków:

-         Opracowanie programu kursu dostosowanego do specyfiki grupy,

·         Prowadzenie zajęć w oparciu o przyjętą w projekcie metodę nauczania i pomoce dydaktyczne,

·         Systematyczne monitorowanie postępów w nauce uczestników kursu,

·         Systematyczne prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym dziennika zajęć i dokumentacji zdjęciowej na każdych zajęciach,

·         Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego na zakończenie realizacji kursu,

·         Dokumentowanie wyników pracy własnej,

·         Współpraca z koordynatorem projektu.


>> więcej >>

Fundacja Trójgarb poszukuje lektora j. niemieckiego do projektu pn.: Język angielski i niemiecki podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów

Szanowni Państwo,

w ramach realizowanego projektu pn.: „Język angielski i niemiecki podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów”,  Fundacja Trójgarb poszukuje kandydata zainteresowanego pracą na stanowisku: lektor języka niemieckiego.

 

Opis kursu:

Kurs j. niemieckiego realizowany będzie na poziomie podstawowym dla osób dorosłych
w okresie: XI 2013 – VI 2014. Zastosowana zostanie metoda komunikatywna zakładająca doskonalenie 4 sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania
i pisania. Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Mieroszów 1 raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne dziennie w 12-osobowej grupie. W ramach kursu zaplanowano łącznie 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o podręczniki
i pomoce dydaktyczne. Na zakończenie kursu przewidziany jest egzamin wewnętrzny.

 

Zakres obowiązków:

·         Opracowanie programu kursu dostosowanego do specyfiki grupy,

·         Prowadzenie zajęć w oparciu o przyjętą w projekcie metodę nauczania i pomoce dydaktyczne,

·         Systematyczne monitorowanie postępów w nauce uczestników kursu,

·         Systematyczne prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym dziennika zajęć i dokumentacji zdjęciowej na każdych zajęciach,

·         Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego na zakończenie realizacji kursu,

·         Dokumentowanie wyników pracy własnej,

·         Współpraca z koordynatorem projektu.


>> więcej >>

Fundacja Trójgarb - Rekrutacja - Język angielski i niemiecki podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów

Informujemy, że z dniem 4 października 2013 Fundacja Trójgarb rozpoczyna rekrutację do projektu
pn: Język angielski i niemiecki podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów nr: POKL.09.05.00-02-176/13. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców miejsko - wiejskiej Gminy Mieroszów tj. osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach. W projekcie mogą wziąć udział również osoby powyżej 64 roku życia pod warunkiem, że zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Wsparciem zostaną objęte 24 osoby.

Proces rekrutacyjny uwzględnia udział w projekcie osób tworzących inicjatywę oddolną. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich kandydatów deklarujących swój udział. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z maksymalnie średnim wykształceniem. W przypadku większej liczby chętnych przewidziane jest stworzenie listy rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej. Kandydaci zgłaszają swój udział poprzez złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w biurze projektu oraz na stronie http://www.fee.pl/?p=aktualnosci&s=1851. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu do dnia 21.10.2013 do godziny 15:00. Szczegółowe informacje dotyczące projektu i procesu rekrutacyjnego uzyskać można w biurze projektu lub pod wskazanym numerem telefonu.


>> więcej >>

III Letnia Szkoła Młodych Ekologów - Wakacje pod Trójgarbem.

5567e76fa9846e0a2066c93aa8c03c92_.jpg Dzieci z Czarnego Boru i Starych Bogaczowic chętnie i regularnie uczestniczyły w zajęciach, Wycieczki były bardzo atrakcyjne, pierwsza do Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach połączona z wizytą w Karkonowskim Parku Narodowym i z wejściem na Chojnik, druga do kopalni złota w Złotym Stoku (dzieci miały opłacony pakiet - zwiedzanie, płukanie złota, wybijanie pamiątkowej monety). Każde dziecko otrzymało kompas i koszulkę z logo PWT, był też zgodnie z planem codzienny poczęstunek.
>> więcej >>

Trójgarb w obiektywie